REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BLACKBEARD STORE 

dalej zwany „Regulaminem”

§ 1. Postanowienia wstępne i definicje.

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej https://blackbeard.store/.  W związku z tym niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 57 (53-601 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758768, NIP 8971860270, REGON  381549110. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.    

2. Definicje:

a. Sklep internetowy - BLACKBEARD STORE, dostępny jest pod adresem internetowym https://blackbeard.store/ (dalej także „Sklep” bądź „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez spółka pod firmą: BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 57 (53-601 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758768, NIP 8971860270, REGON  381549110,

b. Sprzedawca - BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 57 (53-601 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758768, NIP 8971860270, REGON  381549110,

c. Administrator - BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 57 (53-601 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758768, NIP 8971860270, REGON  381549110,

d. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

f. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.bl

g. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

h. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą tj. spółką pod firmą BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu a Klientem, realizowana w sklepie Sprzedawcy znajdującym się we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej 57 (53-601 Wrocław). Umowa sprzedaży Produktów zawierana i realizowana jest wyłącznie w sklepie Sprzedawcy, zgodnie z adresem podanym w zdaniu poprzednim.

i. Regulamin – niniejszy Regulamin, zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017, poz. 1219) określający warunki korzystania ze Sklepu,

j. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów oferowanych w Sklepie ze Sprzedawcą.

k. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

l. Formularz rejestracji (logowania) – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

m. Formularz zamówienia/Zamówienie  – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

n. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

o. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

p. Klient Detaliczny -  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu nieposiadający koncesji na obrót alkoholami, o której mowa w ust. 3 poniżej.  

q. Klient Hurtowy - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu posiadający koncesję na obrót alkoholami, o której mowa w ust. 3 poniżej,

r. Produkty - towary prezentowane w Sklepie internetowym na platformie elektronicznej,

s. Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił osobnego pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Produktów od Sprzedawcy i/lub także dokonania zapłaty za te Produkty. W przypadku osób fizycznych, pełnomocnikiem może być ustanowiona osoba pełnoletnia i trzeźwa.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży hurtowej Produktów dostępnych w Sklepie przez Przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót alkoholami tj. odpowiednio zezwolenie typu „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz zezwolenie typu „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu oraz zasady sprzedaży Produktów w ramach sprzedaży detalicznej przez Klientów nieposiadających takich koncesji (zezwoleń). 

4. Regulamin skierowany jest zarówno do, Klientów Detalicznych, Klientów Hurtowych, Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,

5. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta wraz z momentem potwierdzenia przyjęcia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy, znajdująca się we Wrocławiu, przy ulicy Tęczowej 57.  

6. Dowodem zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wiadomość zawierająca numer zamówienia przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta faktura VAT lub paragon za Produkt.

7. Kontakt ze Sklepem: 

a. Adres Sprzedawcy: ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, adres e-mail Sprzedawcy: sklep@blackbeard.store numer telefonu Sprzedawcy:  + 48 605 118 800

b. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.

c. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach

9.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

d. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego:

i. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby pełnoletnie (osoba dorosła) zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania tej osoby, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,

ii. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w 

Polityce prywatności,

iii. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

8. Wymagania techniczne:

a. Korzystanie ze Sklepu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Klient powinien zapewnić co najmniej:

i. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,

ii. połączenie z globalną siecią Internet,

iii. zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,

iv. aktywne konto poczty elektronicznej (email).

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej https://blackbeardstore/regulamin gdzie można go pobrać, zapisać i wydrukować.      

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów Hurtowych posiadających koncesję na obrót alkoholem

1. Utworzenie konta Użytkownika w Sklepie jest bezpłatne. 

2. Do zakupów Produktów w ramach sprzedaży hurtowej uprawniony jest Klient posiadający koncesję na obrót alkoholami tj. odpowiednio zezwolenie typu „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz zezwolenie typu „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Aktywacja i zatwierdzenie konta Klienta nastąpi po pozytywnej weryfikacji przez Administratora ważności wybranego typu koncesji o której mowa w ust. 2 powyżej oraz po weryfikacji dokonanej przez Klienta opłaty koncesyjnej. W przypadku, gdy weryfikacja przez Administratora przebiegnie negatywnie, Administrator może skontaktować się z Klientem i poprosić o dodatkowe informację potwierdzające lub zaprzeczające posiadanie przez Klienta odpowiedniej koncesji na obrót alkoholami.

4. Klient dokonuje rejestracji w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej zawierającej Formularz rejestracyjny, wypełniając je swoimi danymi (adres e-mail), tworząc hasło chroniące Konto, i klikając przycisk potwierdzający rejestrację, po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.   

5. Klient może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto utworzone w Sklepie klikając w zakładkę Zarządzanie prywatnością

6. Każde Konto po rejestracji zostaje przypisane tylko jednemu Klientowi i tylko ten Klient jest jego właścicielem. Administrator wskazuje, że nie jest możliwa cesja, przenoszenie ani inne rozporządzanie (reselling) istniejącymi Kontami Klientów na rzecz innych podmiotów bez wyraźnej zgody Administratora. Administrator wskazuje także, że nie jest możliwe współdzielenie tego samego Konta przez kilku  Klientów lub przez inne osoby trzecie. 

7. W przypadku Formularza rejestracji w Sklepie Klient podaje: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo może być poszerzony o: numer NIP; numer KRS; adres dostawy, skan koncesji na obrót alkoholem wraz z potwierdzeniem opłaty za koncesję.

§ 3. Warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów Detalicznych nieposiadających koncesji na obrót alkoholem.

1. Utworzenie konta Użytkownika w Sklepie jest bezpłatne. Klient może dokonać zakupów w Sklepie także bez zakładania konta w Sklepie.

2. Klient jest rejestrowany w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej zawierającej Formularz rejestracji, wypełniając je swoimi danymi (adres e-mail), tworząc hasło chroniące Konto, i klikając przycisk potwierdzający rejestrację, po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.  

3. Klient może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto utworzone w Sklepie klikając w zakładkę Zarządzanie prywatnością

4. Każde Konto po rejestracji zostaje przypisane tylko jednemu Klientowi i tylko ten Klient jest jego właścicielem. Administrator wskazuje, że nie jest możliwa cesja, przenoszenie ani inne rozporządzanie (reselling) istniejącymi Kontami Klientów na rzecz innych podmiotów bez wyraźnej zgody Administratora. Administrator wskazuje także, że nie jest możliwe współdzielenie tego samego Konta przez kilku  Klientów lub przez inne osoby trzecie. 

5. W przypadku Formularza rejestracji/logowania w Sklepie Klient podaje: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo może być poszerzony o: numer NIP; numer KRS; adres dostawy, skan koncesji na obrót alkoholem wraz z potwierdzeniem opłaty za koncesję.

§ 4. Zamawianie towarów.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://blackbeard.store/

2. Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.

3. Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności ilość oraz rodzaj danego Produktu.

4. Zasady składania Zamówień w przypadku Klientów Hurtowych posiadających koncesję na obrót alkoholami:

a. Złożenie Zamówienia możliwe jest z poziomu aktywnego Konta Klienta zatwierdzonego przez Administratora na zasadach wskazanych w § 3 pkt. 3 niniejszego Regulaminu;

b. Po wybraniu przez Klienta Produktu, Klient powinien kliknąć pole „Do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny na Stronie internetowej Sklepu w pasku u góry strony;

c. Klient może Przejść do koszyka poprzez wybranie pola „Finalizuj zamówienie”, które uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

d. Po wybraniu opcji „Finalizuj zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, w tym sposób płatności ora metoda wysyłki zamówionego Produktu;

e. Po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie, Klient będzie posiadać dostęp do: historii zamówień, informację na temat zamówienia aktualnie przetwarzanego (w realizacji), a także możliwość otrzymywania aktualnych informacji o Produktach ze sklepu (jeśli Klient wyraził na to zgodę);

f. w celu potwierdzenia zamówienia Produktów, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia;

g. kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po zamówieniu;

h. Odbiór zamówionych Produktów możliwy jest przez Klienta osobiście w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem dostawy na podany przez Klienta adres;

i. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym danych do faktury), Klient powinien wybrać sposób płatności.

j. Ceny Produktów zamówionych przez Klienta w procesie składania zamówienia i oferowanych przez Sprzedawcę są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy odbiór zamówionych Produktów nie nastąpi osobiście przez Klienta, cena zamówionych Produktów będzie uwzględniać także koszty dostawy. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew, karta, za pobraniem, gotówka.

k. Ceny na stronie Sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami całkowitymi do zapłaty. Z zastrzeżeniem punktu j) w zakresie dotyczącym kosztów kuriera. 

l. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.

m. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów i towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

n. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności. Opłaty za zakupione przez Sklep Produkty można dokonać:

i. za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji – płatność kartą płatniczą lub za pośrednictwem serwisu płatności TPAY (https://tpay.com/) bądź 

ii. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:

 34 1090 1522 0000 0001 4250 6609; 

o. Po dokonaniu płatności Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta.

p. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, polityką prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Produktu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;

q. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system TPAY), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu TPAY), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie;

r. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane;

s. Sprzedawca w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail (numer telefonu) w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z prawidłową realizacją zamówienia.

t. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 (jednego) do 3 (trzech) dni roboczych od momentu jego finalizacji oraz zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. 

5. Zasady składania Zamówień w przypadku Klientów Detalicznych nieposiadających koncesji na obrót alkoholami:

a. Złożenie Zamówienia możliwe jest z poziomu Konta Klienta.

b. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

Po wyborze Produktu/ów przez Klienta, Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny na Stronie internetowej Sklepu w pasku u góry strony.

c. Klient może Przejść do koszyka poprzez wybranie pola „Finalizuj zamówienie”, które uruchamia stronę pokazującą wszystkie Produkty, które znajdują się w koszyku.

d. Po wybraniu opcji „Finalizuj zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, w tym sposób płatności oraz metoda wydania zamówionego Produktu. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:  zamówionych Produktów; łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika (o którym mowa w niniejszym Regulaminie) z tytułu odbioru i przekazania Produktów Klientowi, jeśli Klient wybrał opcję skorzystania z pośrednictwa pełnomocnika oraz dodatkowych kosztów z tym związanych, o ile wystąpią; wybranej metody płatności, czasu i sposobu działania Pełnomocnika;

e. Po zalogowaniu na swoje konto w Sklepie, Klient będzie posiadać dostęp do: historii zamówień, informację na temat zamówienia aktualnie przetwarzanego (w realizacji), a także możliwość otrzymywania aktualnych informacji o Produktach ze sklepu (jeśli Klient wyraził na to zgodę);

f. w celu potwierdzenia zamówienia Produktów, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia;

g. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności. Opłaty za zakupione przez Sklep Produkty można dokonać:

i. za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji – płatność kartą płatniczą lub za pośrednictwem serwisu płatności TPAY (https://tpay.com/) bądź 

ii. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:

 34 1090 1522 0000 0001 4250 6609; 

iii. płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy przy osobistym odbiorze Produktów,

iv. płatność za pośrednictwem Pełnomocnika.

h. Odbiór zamówionych Produktów możliwy jest przez Klienta osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Klient może również odebrać Produkty za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby (tj. Pełnomocnika) na zasadach określonych w § 4a poniżej, który odbierze zamówione Produkty z miejsca siedziby Sprzedawcy i dostarczy je do Klienta.

i. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym danych do faktury), Klient powinien wybrać sposób płatności.

j. Ceny Produktów zamówionych przez Klienta w procesie składania zamówienia i oferowanych przez Sprzedawcę są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta, gotówka (jedynie w przypadku osobistego odbioru Produktów);

k. Ceny na stronie Sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami ostatecznymi.

l. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów i towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

m. Po dokonaniu płatności Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta.

n. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, polityką prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Produktu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;

o. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system TPAY), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu TPAY), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie;

p. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane;

q. Sprzedawca w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail (numer telefonu) w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z prawidłową realizacją zamówienia.

r. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep internetowy, zaś miejscem zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy we Wrocławiu, przy ulicy Tęczowej 57. 

§ 4a Pełnomocnik

1. Każdorazowo wydanie zamówionych Produktów następuje w siedzibie Sprzedawcy we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 57.  

2. Na życzenie Klienta, zamówione Produkty mogą być wydane Pełnomocnikowi, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej. 

3. Pełnomocnik działa w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Klienta. W razie skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi zamówionego i nabytego przez Klienta Produktu. Jednocześnie, w razie skorzystania przez Klienta z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi niezbędnych danych osobowych Klienta. 

4. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który jest pełnoletni. 

5. Pełnomocnik nie wyda zamówionych Produktów, Klientowi, który nie jest pełnoletni. 

6. Wydanie zamówionych Produktów, w każdym przypadku nie nastąpi, jeśli osoba odbierająca Produkty od Pełnomocnika jest nietrzeźwa. 

7. W każdym przypadku Pełnomocnik nie zawiera Umowy Sprzedaży Produktów. Umowa Sprzedaży Produktów zawierana i realizowana jest wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy.

8. Czynności Pełnomocnika polegają na odbiorze Produktów w siedzibie Sprzedawcy a następnie na dostarczeniu Produktów pod wskazany przez Klienta adres.

9. Pełnomocnik dostarczy zamówione i nabyte przez Klienta Produkty przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Całkowity koszt dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazany będzie w trakcie składania Zamówienia przez Klienta. 

10. Kwota wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji czynności objętych udzielonym pełnomocnictwem podawana jest w złotych polskich. Całkowita wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika jest uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Każdorazowo całkowite koszty Zamówienia wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika zostaną wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. 

11. Klient uiszcza kwotę wynagrodzenia Pełnomocnika razem z zapłatą ceny sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepie internetowym, jak również według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

12. Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.

13. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Produktów przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego zamówionych Produktów. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.

14. W razie odstąpienia do momentu wysłania zamówionych Produktów do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

§ 5. Dostępność zamówionych Produktów.

1. Sprzedawca wskazuje, ze wszystkie Produkty jakie oferuje w Sklepie są towarami dostępnymi, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Czas realizacji zamówienia Produktów dostępnych w Sklepie określają odpowiednio § 3 pkt. 4 podpunkt t oraz § 3 pkt. 4 podpunkt t.

3. W sytuacji braku aktualnej dostępności Produktów w Sklepie, Klient może zamówić Produkt, przy czym czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem korespondencji e-mail

4. Przy każdym Produkcie podana jest pełna informacja o ich aktualnej dostępności. 

5. W sytuacji braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach, w tym o możliwości zrezygnowania z zamówienia bądź o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

§ 6. Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Dostawy Produktów realizowane są na terenie Polski. Dostawa Produktów możliwa jest w ten sposób tylko w przypadku Klientów Hurtowych posiadających odpowiednią koncesję na obrót alkoholami bądź w przypadku Klientów Detalicznych w razie skorzystania z czynności Pełnomocnika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (przelew tradycyjny lub za pośrednictwem serwisu TPAY), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.

3. Czas dostawy zwyczajowo wynosi do 4 dni roboczych. Każdorazowo czas dostawy będzie określany w toku realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega jednak, że czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub innych akcji promocyjnych bądź w okresach świątecznych bądź w innych stanach nadzwyczajnych niezawinionych i niezależnych od Sprzedawcy.

4. Dostarczanie zamówionych Produktów dla Klientów Hurtowych odbywa się przez zewnętrzną, wybraną przez Sprzedawcę firmę kurierską (https://www.ups.com/).

§ 7. Umowa Sprzedaży. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. W przypadku braku Produktu w Sklepie lub niemożliwości realizacji zamówienia z innej przyczyny, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w rozwiązania.

§ 8. Koszt dostawy.

1. Koszt dostawy w przypadku uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, ilości zamówionych Produktów oraz sposobu płatności i wynosi:

a. w przypadku dostaw Produktów realizowanych na terenie Polski:

i. kurierem i płatności online – całkowita cena zostanie podana w złotych polskich w trakcie dokonywania zamówienia przez Klienta,

ii. odbiór w siedzibie Sprzedawcy – 0,00 PLN,

iii. w razie skorzystania z czynności Pełnomocnika – całkowita cena zostanie podana w złotych polskich w trakcie dokonywania zamówienia przez Klienta.

§ 9. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy. 

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@blackbeard.store  bądź korzystając ze Wzoru odstąpienia niżej wskazanego:

Formularz odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BLACKBEARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (Produktów):

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

Data odbioru zakupionych Produktów: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer zamówienia * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

3. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu na trwałym nośniku (pdf).

4. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać Produkt(y) samodzielnie, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania Produktów.

3. Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości Produktów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Klienta metody dostawy innej niż najtańsza zwykła metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę, niezwłocznie w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 10. Reklamacje.

1. Jeżeli Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego uważa, że Sprzedawca nie świadczy swoich usług zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami, może złożyć formalną skargę. W takim przypadku Klient jest proszony o poinformowanie Administratora o wszelkich domniemanych naruszeniach, aby umożliwić Administratorowi wyjaśnienie swojego stanowiska w tej sprawie.

2. Wszelkie formalne reklamacje należy przesyłać tradycyjną pocztą na następujący adres: siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail info@blackbeard.store.    

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, odpowiedni adres e-mail, opis domniemanych naruszeń oraz związane z nimi wnioski. W przypadku reklamacji proszę podać powody reklamacji i informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.   

4. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja nie zawiera wystarczających informacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta i żąda dodatkowych danych przed udzieleniem odpowiedzi na reklamację.     

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni (nie dotyczy reklamacji złożonych przez Klientów niebędących konsumentami). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną, chyba że Klient poprosi o otrzymanie odpowiedzi pocztą tradycyjną.   

6.   Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni i poinformuje Klienta o tym, jak ją rozpatrzono. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle odpowiedzi w ciągu 14 dni, reklamacja zostanie uznana za ważną (nie dotyczy reklamacji złożonych przez Klienta niebędącego konsumentem).  

7. Klienci będący konsumentami w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego mogą złożyć reklamację w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym Klient aktywował dostęp do Sklepu lub od daty dostarczenia faktury zawierające nieprawidłowe obliczenie kwot należnych za dostawę Produktów i korzystanie ze Sklepu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika.       

8. Każdorazowo Przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.

9. Każdy zakupiony w Sklepie Produkt może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, a reklamację można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnej wysłanej na adres siedziby Sprzedawcy.

10. W przypadku reklamacji każdorazowo należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

§ 11. Rezygnacja z zamówienia.

1. Klient może zrezygnować z zamówienia w razie gdy zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o dłuższym niż wskazany w niniejszym Regulaminie terminie realizacji zamówienia.

2. Do czasu otrzymania informacji o przekazaniu Produktu do wysyłki oraz zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy, Klient ma prawo anulować zamówienie.

3. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą w drodze elektronicznej na adres: sklep@blackbeard.store

§ 12. Ochrona danych osobowych.

1. Administrator wskazuje, że szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://blackbeard.store/ 

2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przepisy niniejszej ustawy stosuje się, pod warunkiem że przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002. świadczenie usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej. Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 Zastosowanie mają również przepisy WE. w sprawie ochrony danych), zwanej dalej (zwanym także rozporządzeniem UE).

3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, między innymi: nazwisko i imiona użytkownika; Login i hasło do systemu, adres IP; Adres do korespondencji, jeżeli instytucja zamawiająca reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę, dodatkowo nazwę i siedzibę spółki oraz jej numer identyfikacji podatkowej; Adresy elektroniczne użytkownika.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu realizacji Umowy oraz obsługi procesu wycofania i reklamacji. Jednocześnie Administrator wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem UE nie jest wymagane uzyskanie osobnej zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia jednego z celów wskazanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu UE, tj. jeżeli umowa jest wykonywana, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, czynności niezbędne do zawarcia umowy.

5. Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Umowy / świadczenia Usług.

6. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą. Klient ma prawo zażądać zaprzestania dostarczanych przez niego danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze wykonanie Umowy może nie być możliwe, a Sprzedawca może zaprzestać sprzedaży na rzecz Klienta.

7. W celu wykonania umów lub innych czynności prawnych z Klientem, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na charakter świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

8. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu logowania i formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy / świadczenia Usług. Brak danych anuluje zamówienie.

9. Dane osobowe przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia są przetwarzane przez Administratora przede wszystkim w celu prawidłowego wykonania Umów i nie będą ujawniane stronom trzecim, chyba że istnieją okoliczności obligujące lub upoważniające Administratora do takiego ujawnienia zgodnie z przepisami prawa.

10. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym czynności związane z realizacją Umów.

11. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku ze świadczeniem Usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu.

12. Klient może wyrazić zgodę we własnym imieniu na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach reklamowych, badań rynku oraz zachowania i preferencji w celu uzyskania wyników tych testów w celu poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora/Sprzedawcę, które również obejmuje zgodę wyrażoną przez Klienta.

13. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umów.

14. Klient, akceptując odpowiednie klauzule zawarte w formularzu logowania / rejestracji, wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Administratora/Sprzedawcę, (2) opcjonalnie także w celu przesyłania na podany przez Klienta adres e-mail informacji o produktach w serwisie https://blackbeard.store/

15. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz.1000) oraz na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych uzyskanych w wyniku prowadzonej działalność biznesowej i realizacji Państwa zamówienia w naszym Sklepie.

16. W przypadkach i na zasadach określonych w obowiązującym przepisach prawa Klient ma prawo zażądać uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe lub zostały zebrane w naruszenie prawa lub nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo złożyć pisemny wniosek o zaprzestanie.

§13 Postanowienia końcowe.

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w użyteczności Sklepu spowodowanych problemami technicznymi, pracami konserwatorskimi lub wdrożeniem aktualizacji. Jednocześnie Administrator jest zobowiązany do ograniczenia wyżej wspomnianych przerw technicznych do nocy i zapewnienia ich jak najkrótszego czasu.    

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz rozszerzania lub ograniczania zakresu świadczonych usług. Wszelkie takie zmiany będą przekazywane Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji w Witrynie. Zmiany zostaną wprowadzone nie wcześniej niż po 7 dniach od poinformowania zarejestrowanych Klientów.       

3. Zmiany Regulaminu nie mają na celu zmiany uprawnień nabytych przez Klientów przed ich wprowadzeniem.       

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu zrzeczenia się ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem, zgodnie z Kodeksem cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2017, poz. 459), obowiązującym zgodnie z obowiązkiem zasady prawa. W przypadku niezgodności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami prawa pierwszeństwo mają przepisy prawa.     

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2017, poz. 459) oraz wszelkie inne obowiązujące akty prawne.      

6. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowany zgodnie z właściwymi przepisami tego prawa. W żadnym jednak przypadku Regulamin nie ogranicza żadnych bezwzględnie obowiązujących praw konsumenckich, które mogą przysługiwać takiemu Klientowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jego zamieszkania.

7. Jeżeli polubowne rozwiązanie problemu nie będzie możliwe, konflikt zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd zgodnie z przepisami polskiego prawa dla Klienta będącego również konsumentem zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r., Poz. 459). Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez Sprzedawcę, a także wszelkie możliwe spory, które mogą z nich wyniknąć, mogą podlegać przepisom prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd polski.

8. Dowód zakupu jest dołączony do każdej zakupionej usługi.     

9. Klientom zabrania się dostarczania jakichkolwiek nielegalnych treści, w szczególności w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej, zawierających treści pornograficzne, wychwalających faszyzm, nazizm, komunizm, promujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.    

10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa lub szkody spowodowane przez jego działania w Sklepie, w szczególności za dostarczanie nielegalnych lub fałszywych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnic handlowych lub innych poufna informacja.    

11. Administrator podejmie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionym osobom pozyskania i modyfikacji danych osobowych Klientów udostępnionych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu. Administrator zastrzega jednak, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane, a także środki techniczne dostępne dla Klientów w celu ich zminimalizowania, zostały opisane w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez użytkowników za pomocą środków elektronicznych, stanowiących załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.    

12. Niniejszy regulamin stosuje się począwszy od dnia 01.04.2020 r.    

13. Wszelkie zdjęcia, opisy  oraz aranżacje produktów przedstawione w sklepie internetowym BLACKBEARD STORE dostępnym pod adresem https://blackbeard.store/. są własnością Administratora. Jakiekolwiek rozpowszechniania bądź/i kopiowanie bez zgody Administratora jest zabronione

Załącznik 1.

Informacja

o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych przez użytkowników (Klientów)

 

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.), Administrator/Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych przez Użytkowników.

Administrator/Sprzedawca oświadcza, że stosuje niezbędne środki w celu ochrony swojej infrastruktury przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, dlatego wymienione poniżej zagrożenia mogą wystąpić tylko potencjalnie, ale należy je wziąć pod uwagę przy korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu obejmują:

- złośliwe oprogramowanie, które oznacza różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, które mają szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działania w stosunku do systemu informatycznego użytkownika, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

- oprogramowanie szpiegujące, co oznacza programy śledzące użytkownika, które zbierają informacje o użytkowniku i przesyłają je - zwykle bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

- spam, tj. niechciane i niechciane wiadomości elektroniczne wysyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści reklamowe;

- wyłudzanie informacji poufnych (np. hasła) przez podszywanie się pod zaufaną osobę lub instytucję (wyłudzanie informacji);

- włamanie się do systemu teleinformatycznego użytkownika przy użyciu m.in. narzędzi hakerów, takich jak exploit i rootkit.

Aby uniknąć tych zagrożeń, użytkownik powinien wyposażyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, których używa, łącząc się z Internetem, z programem antywirusowym. Taki program powinien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług elektronicznych przez Użytkowników zapewniają również:

- włączony firewall,

- aktualizacja oprogramowania,

- nie otwieranie załączników e-mail nieznanego pochodzenia,

- czytanie okien instalacyjnych aplikacji i ich licencji,

- regularne kompleksowe skanowanie systemu za pomocą oprogramowania antywirusowego i anty-malware,

- szyfrowanie transmisji danych,

- instalacja programów zapobiegawczych (wykrywanie i zapobieganie włamaniom),

- korzystanie z oryginalnego systemu i aplikacji z legalnego źródła.

Produkt dodany do listy życzeń

Nasza strona używa plików cookies, dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystywanie. Informujemy, że ustawienia tych plików można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.